Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.Δημοσιεύτηκαν οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν  τις μεταθέσεις,, μετατάξεις ,μετακινήσεις του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ.

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 54 του νόμου 4223/ΦΕΚ287 Α/31.12.2013 .Το ίδιο άρθρο (που μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω)περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για θέματα του ΕΟΠΥΥ .
Ολος ο νομος στη σελιδα του εθνικου τυπογραφειου(www.et.gr).

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 54
1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α' 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α' 26), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (A' 163), το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (A' 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2   παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A' 234) και κωδικοποιούνται
οι ανωτέρω και η παρ. 5 α' και β' του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α' 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρ­θρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α' 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α' 224) όπως αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (Α' 74) και η παρ. 2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ. α' της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (Α' 222), ως ακολούθως:

1. Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η από­σπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

2. Επιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διετίας από το διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.

3. Επιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ­νου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προη­γούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκο­μείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.
Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. παραμεθορίων περιοχών.
Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγει­ονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρε- ούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη με­τάθεση ή μετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παρα­μονής στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

4. Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρε­τούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδια­φερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νο­σοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.

5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προ­σωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι μετατίθενται, μετατάσσονται και αποσπώνται, μετά από αίτησή τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.
Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς προηγούμενη αίτησή του.

6. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώ­μης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παρα­ϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσο­κομείου προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.

7. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρι- κού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτη­ση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπη­ρεσιακών συμβουλίων.
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπα­ση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουρ­γών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια.
(δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινήσεις, στο σύνολό τους, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
8. Ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α' 26), η οποία προ­στέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α' 163) δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας.

9. (α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθ­μίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.
(β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο πα­ρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατά­ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α' 26)].

2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α' 31).

Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:
«3. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώ- νται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε­πτομέρεια,

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) για την παρα­πομπή σε αυτό θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και με φάρμα­κα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επι­τροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με τις οποίες ορίζο­νται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρ­μακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.»

3.  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α' 31) Παράταση συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α' 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως:
«12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη- μίως στις 31.12.2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις
31.12.2013,  παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι και 30.3.2014.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θερα­πευτών ιατρών τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.
Η διάταξη του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων.»

2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/
2011 (Α' 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό δεκατρία (13), με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών
με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
31  του ν. 2646/1998 (Α' 236) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν απαιτείται γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. για την τροποποίη­ση απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης Μ.Χ.Α. λόγω αλλαγής της επωνυμίας της.» β. Η περίπτωση α' του παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.

4.  Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 29 του ν. 4038/2012 (Α' 14) - Ιατρική Περίθαλψη μόνιμων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
Προστίθεται, νέα παράγραφος και αριθμείται δεκα­τρία (13) στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:
«13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 4038/
2012 (A' 14), με την οποία προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, κα- ταργείται.»

5. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α' 41)
Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α' 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του τέταρτου άρθρου, του ν. 4118/2013 (Α' 32), αναστέλ­λεται έως τις 31.12.2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από 1.1.2015. Η παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4118/2013 καταργείται.

6. Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οι­κονομικών, δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, εύ­ρυθμης λειτουργίας του και επίσπευσης των διαδικα­σιών αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμ­βάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο πλήρης έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και στην αποδο­χή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους προς αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής τους. Ως δικαιούχοι στην παρούσα παράγραφο, νοούνται τα φαρμακεία, οι λοιποί συμβε­βλημένοι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), οι φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ.. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τους δικαιούχους. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν τις μη εκκαθαρισμένες οφειλές για το χρονικό διάστημα πριν την 1η Ιανουαρίου 2013.
 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΣυνάδελφοι-ισσες

Πριν από περίπου 2 χρόνια με κάποιους συναδέλφους ,προκειμένου  να συμβάλουμε στον αγώνα ενάντια στη σφαγή που δεχόμαστε ως εργατική τάξη , φτιάξαμε στο Νοσοκομείο μας  την Αριστερή Συσπείρωση  Υγειονομικών 

Μάλιστα είχαμε κυκλοφορήσει   και ανακοίνωση με βάση τις δεσμεύσεις  για τη στάση που θα ειχαμε ως παράταξη ,ως μελη του σωματείου  καθώς και το πολιτικό πλαίσιο μας οσο αφορά την δράση μας στο Σύλλογο.


Ένα στοιχείο που τονίζαμε  τόσο σε αυτή την ανακοίνωση αλλά και σε κάθε Συνέλευση του Συλλόγου είναι μια  άλλη αντίληψη για τη συμμετοχή στα κοινά. Δηλαδή η αλλαγή της άποψης  ότι το Δ.Σ. είναι το όργανο που κυριαρχεί με τους  «φωστήρες» συνδικαλιστές  να είναι αυτοί που τα ξέρουν όλα, αλλά  και  αυτοί τους οποίους  μπορούμε να χρησιμοποιούμε  ως άλλοθι της δικής μας αδράνειας.   
                    
                                                                                                                                   Γιαυτό και σε κάθε Γ. Συνέλευση ήταν αυτονόητο για εμάς ότι  θέταμε τις παραιτήσεις μας στη διάθεση του σώματος ως το ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ του Συλλόγου.


Την  Τρίτη που μας πέρασε  έγιναν εκλογές  για εκλογή αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό  Τμήμα της ΑΔΕΔΥ , στις οποίες η παράταξη  της Ταξικής Συσπείρωσης ήρθε πρώτη με μεγάλη διαφορά από τη δική μας (η όποια  ισοψήφησε με την άλλη παράταξη που συμμετείχε).  


      Η προτίμηση που δείξατε ως εργαζόμενοι  κάνει σαφές  ότι η συγκεκριμένη παράταξη αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη  άποψη μέσα στο Σωματείο.


Για τους παραπάνω λόγους και επειδή πιστεύω ότι ο ρόλος του πρόεδρου είναι αυτός του συντονιστή και όχι άλλη μια γραμμή στη πολιτική κάρτα καθενός   υποβάλλω την παραίτηση μου από πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου.  
                                                                                         

      Φυσικά είναι αυτονόητη και η  παραίτηση μου από το Δ.Σ. αν ζητηθεί από την επόμενη  Γενική Συνέλευση.

                                                                        Δημήτρης  Τουμαράς
                            μέλος της  Αριστερής  Συσπείρωσης   Υγειονομικών  

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                   
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
e-mail: nosomeso@gmail.com                                                                                                     Τηλ.-Fax: 26313 60430       
                   
ΠΡΟΣ:

-Δήμαρχο Ι. Π. Μεσολογγίου
-Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου
-Βουλευτές Νομού , Πολιτικά Κόμματα
-Μ.Μ.Ε. Νομού Αιτ/νιας
-Κάθε πολίτη της περιοχής

                                                                                                                                                                    
Φίλη, φίλε :
Δυστυχώς  οι εξελίξεις αναφορικά με τα σχέδια για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου επιβεβαιώνουν τις μέχρι τώρα θέσεις του Συλλόγου Εργαζομένων .
Ενώ:
-Στο Νοσοκομείο έγινε μείωση στον προϋπολογισμό του από το Υπουργείο Υγείας , (και προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση τον επόμενο χρόνο) .
-Έχουν παγώσει οι προσλήψεις προσωπικού από την αρχή της κρίσης και αυξάνονται οι αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις των εργαζομένων .
-Διαλύεται οποιαδήποτε μορφή δημόσιας υγείας με πρόσχημα την κρίση , ικανοποιώντας χρόνιους πόθους ιδιωτικοποίησης της (βλέπε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ).
Παρόλα αυτά το Νοσοκομείο Μεσολογγίου στηριζόμενο στους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες του συνεχίζει να παρέχει –στο μέτρο του εφικτού - ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα το βαλάντιο ή την καταγωγή τους.
Επειδή προφανώς αυτό ενοχλεί  και χαλάει  τα σχέδια  η διαδικασία απαξίωσης συνεχίζεται αμείωτη με τις μετακινήσεις προσωπικού προς το Νοσοκομείο Αγρινίου .
Καλούμε κάθε πολίτη να αντισταθεί στην υποβάθμιση του δικαιώματος για                             ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ στον τόπο του .
Το τι θα κάνει ο καθένας μας μπροστά σε όλα αυτά                                                                    καθορίζει και τις ευθύνες που θα του αποδοθούν από τις επόμενες γενιές .
Επισυνάπτουμε και την τελευταία;  καταγγελία μας προς τη διοίκηση .


ΟΛΟΙ  ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ
ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣΤο Δ.Σ. του Συλλόγου